Photo of Moon Mother, Moon Daughter book cover

Purchase Book Here:

  • Amazon.com

Mr. Dr. Moises Da Costa Gomez: Voorvechter van de Politieke Emancipatie der Nederlandse Antillen (Dutch Edition)

by drs. R.D. (Eugène) Boeldak MBA

  • Paperback
  • Publication date: July 15 2014
  • 226 paginas

De komst van de olie-industrie op Curaçao en Aruba leidde tot sociaal-economische verschuivingen die grote gevolgen hadden voor de politieke aspiraties. Zo werd de roep om autonomie en meer democratie (algemeen kiesrecht) langzamerhand steeds luider. Midden jaren 30 keerde Moises da Costa Gomez terug naar Curaçao uit Nederland. Deze briljante student sloot zijn rechtenstudie af met een proefschrift waarin hij scherpe kritiek uitte op de koloniale macht in de Antillen. Terug op Curaçao stortte hij zich met hart en ziel in de politieke strijd. Da Costa Gomez' einddoel was de materiële vooruitgang van de zes Antilliaanse eilanden en geestelijke verheffing van het arme deel van het volk van Curaçao. In de turbulente oorlogsjaren gebruikte hij de politiek als middel om vooruitgang voor het volk mogelijk te maken. Dòktor, zoals hij in de volksmond genoemd werd, was een charismatische leider die zich even goed thuis voelde bij het volk in de kunuku als in de meer geprivilegieerde delen van de bevolking. Hij droeg in belangrijke mate bij aan de redactie van het Statuut van 1954, dat de autonomie voor de Nederlandse Antillen realiseerde. Dit boek is een bijdrage tot de bewustmaking van toekomstige generaties van onze politieke geschiedenis en van de belangrijke rol die Mr. Dr. Moises Frumencio da Costa Gomez daarin heeft gespeeld.

Over de Schrijver:

Als kind ging Eugène Boeldak vaak met zijn moeder en grootmoeder mee naar bijeenkomsten van de P.N.P. op het terrein van Kas di Pueblo. Hij was toen al onder de indruk van Dòktor's vermogen om het volk te inspireren. Als geschiedenisstudent en -leraar en onderzoeker heeft hij zich verder verdiept in de carrière van deze belangrijke Curaçaoçnaar. Wat betekent zijn nalatenschap als politieke emancipator voor het Antilliaanse volk? Met de uitgave van dit boek hoopt hij de aandacht van vooral de jongere generaties te wekken voor de verdiensten van onze voorouders. Eugène Boeldak is specialistisch adviseur bedrijfsvoering en procesfacilitator bij het ministerie van OCW in Nederland.

Return to Catalogue